Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Armandi numëron sekondat përgjatë të cilave disa njerëz mund ta mbajnë frymën. Rezultatet janë dhënë më poshtë.

25, 32, 39, 41, 17, 23, 29, 37, 35, 40, 72, 39, 31, 39, 42

  1. Llogaritni: i) mesataren aritmetike; ii) amplitudën e të dhënave.
  2. Për këto të dhëna, llogaritni: i) mesoren; ii) kuartilin e tretë; iii) kuartilin e parë.
  3. Sa është ndryshesa ndërkuartilore?