Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tabela e mëposhtme paraqet gjatësitë e makinave në një vend parkimi. Paraqitini këto të dhëna në një histogram.