Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni pjesët e sasive të mëposhtme.

  1. 17\dfrac{1}{7} e 28
  2. 38\dfrac{3}{8} e 40
  3. 49\dfrac{4}{9} e 27
  4. 1151\dfrac{1}{5} e 20