Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani si numra dhjetorë periodikë thyesat e mëposhtme.

  1. 29\dfrac{2}{9}
  2. 67\dfrac{6}{7}