Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni përqindjet e sasive të mëposhtme.

  1. 35% e 60
  2. 85% e 12
  3. 2.5% e 40
  4. 20% e 25