Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa të parregullta numrat e përzier të mëposhtëm.

  1. 2672\dfrac{6}{7}
  2. 15111\dfrac{5}{11}