Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në numra të përzier thyesat e parregullta të mëposhtme.

  1. 209\dfrac{20}{9}
  2. 507\dfrac{50}{7}