Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani të anasjellin e numrave të mëposhtëm.

  1. 5
  2. 13\dfrac{1}{3}
  3. 27\dfrac{2}{7}
  4. 1251\dfrac{2}{5}