Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa, në trajtën më të thjeshtë, numrat e mëposhtëm.

  1. 0.7
  2. 0.214
  3. 0.36
  4. 0.01
  5. 12%
  6. 150%
  7. 44.4%
  8. 0.2%