Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thjeshtoni plotësisht thyesat algjebrike të mëposhtme.

  1. x2+3x+2x+1\dfrac{x^2+3x+2}{x+1}
  2. x216x2+8x+16\dfrac{x^2-16}{x^2+8x+16}
  3. 2x23x+12x2+x1\dfrac{2x^2-3x+1}{2x^2+x-1}