Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Rishkruani secilën prej formulave të mëposhtme, në mënyrë që XX të jetë subjekti.

  1. 3+2X=A3+2X=A
  2. AXB=3CAX-B=3C
  3. 3X+Y4Z=5\dfrac{3X+Y}{4Z}=5
  4. X+4=2Y\sqrt{X+4}=2Y
  5. X22K=L2X^2-2K=L^2