Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepen:

  • 5x2+35x^2+3
  • v2=u2+2asv^2=u^2+2as
  • 7a+5=197a+5=19
  • 3(x+2)3x+63(x+2) \equiv 3x+6
  • 2y+9>372y+9 > 37

Nga të dhënat, zgjidhni një shembull për:

  1. një formulë
  2. një identitet
  3. një shprehje
  4. një ekuacion