Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani një inekuacion për çdo pohim të dhënë.

  1. xx është më i madh se -2.
  2. yy është më i vogël ose i barabartë me 0.