Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zbërtheni dhe paraqitni më thjesht shprehjet.

  1. (x+9)(x+2)(x+9)(x+2)
  2. x(x7)(x6)x(x-7)(x-6)
  3. (3x2)(x+11)(3x-2)(x+11)
  4. (4x+2)(3x1)(4x+2)(3x-1)