Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një zar i rregullt hidhet dy herë. Sa është probabiliteti që shuma e pikëve të rëna të jetë:

  1. 5?
  2. 11?