Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shokët duhet të parashikojnë sa të ardhura përafërsisht do të përfitojnë nga restoranti i tyre gjatë vitit të parë. Për këtë, ata ngrenë disa hipoteza. Me rritjen e të ardhurave, ata duan t'i bëjnë stafit rritje page.

  1. Përdorni hipotezat e tyre për të parashikuar të ardhurat për vitin e parë, pa përfshirë këtu TVSh-në.
  2. Shkruani një formulë për fitimin PP (paratë e mbetura pas pagesës së shpenzimeve), në lidhje me ndryshoret e tjera të listuara.
  3. Në një vit: G=2000000G=2000000 lekë; S=4000000S=4000000 lekë, C=1500000C=1500000 lekë. Gjeni PP, për vlerën e RR të gjetur në kërkesën a.
  4. Shkruani SS në varësi të ndryshoreve të tjera, duke u nisur nga formula që shkruat në kërkesën b. Gjeni vlerën e re të SS për R=20000000R=20000000 lekë dhe G=3000000G=3000000 lekë. Mbani vlerat e CC dhe PP të pandryshuara nga ato në kërkesën c.