Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Të shtyrë nga të dhënat që mblodhën nga anketa pilot, shokët vendosën ta zgjerojnë anketimin në një kampion prej 200 personash nga qyteti i tyre. Qëllimi është që në këtë kampion, raporti i njerëzve të grupmoshave të ndryshme të jetë i njëjtë me raportin që ato kanë në të gjithë popullsinë e qytetit. Tabela tregon popullsinë e qytetit sipas grupmoshave. Sa persona nga secila grupmoshë duhet të përmbajë kampioni?