Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një katror magjik është një rrjetë katrore numrash, ku çdo numër është i ndryshëm nga tjetri. Shuma e numrave në secilin rresht, kolonë dhe diagonale është e njëjtë. Plotësoni katrorin magjik të mëposhtëm.