Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një testim ka 10 pyetje. Për një përgjigje të saktë, merr 3 pikë. Për një përgjigje të gabuar, të zbriten 2 pikë. Për çdo pyetje të cilës nuk i përgjigjesh, të zbritet 1 pikë. Me këto kritere, ka mundësi që të kesh rezultat negativ pikësh.

  1. Jepni numrin maksimal dhe minimal të pikëve që mund të marrë një nxënës.
  2. Edi iu përgjigjet 8 pyetjeve të testimit. Pesë nga këto përgjigje janë të sakta. Sa pikë ka marrë Edi në testim?
  3. Përshkruani tri mënyra të ndryshme për të marrë -10 pikë.