Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Syprina e një trapezi jepet me formulën S=(a+b)×l2S = \dfrac{(a+b)\times l}{2}, ku aabb janë bazat e trapezit dhe ll është lartësia. Gjeni syprinën e trapezit, në qoftë se a=2z2a=2z^2b=3z2b=3z^2 dhe l=4zl=4z.