Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Andi i bleu Borës një dhuratë. Dhurata ka formën e një kuboidi me bazë katrore, me brinjë yy cm dhe lartësi 20 cm.

  1. Duke përdorur ndryshoren yy, shprehni syprinën e kuboidit në trajtë të thjeshtuar.
  2. Kuboidi ka vëllim 200 cm3. Andi thotë se vlera e saktë e yy është 10. A ka të drejtë Andi? Argumentoni përgjigjen tuaj.