Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një dhomë në formë L-je e ka gjerësinë yy, kurse syprinën e dyshemesë y(3y1)y(3y-1). Greta vizatoi një plan të dhomës.

Gjeni xx dhe yy.