Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në figurat e mëposhtme:

  1. tregoni që trekëndëshat PQR dhe PTS janë të ngjashëm;
  2. tregoni që trapezat ABCD dhe ABEF nuk janë të ngjashëm;
  3. gjeni gjatësinë e RQ.