Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Trekëndëshi BCG e ka syprinën 36 cm2.

  1. Gjeni gjatësinë e segmentit FE.
  2. Gjeni syprinën e trekëndëshit ABG.
  3. Gjeni syprinën e trekëndëshit EFG.
  4. Tregoni që DBC=FAB\angle DBC = \angle FAB.