Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në kopshtin e saj, Dora do të bëjë një shesh në formën e një pesëkëndëshi të rregullt, me brinjë 8 m, siç tregohet në figurë.

  1. Llogaritni këndin A.
  2. Dora do ta rrethojë sheshin me pllaka katrore me brinjë 2 m, siç tregohet në figurën e mëposhtme. Ajo i përfton pllakat trekëndore për kulmet e pesëkëndëshit duke prerë pllakat katrore. Llogaritni numrin e pllakave që nevojiten.
  3. Duke përdorur vlerën e këndit A, që e gjetët në kërkesën a, llogaritni këndet e pllakës trekëndore në kulmin e pesëkëndëshit.