Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Paraqitni informacionin e mëposhtëm në një tabelë me dy hyrje.

Në një grup prej 35 personash, 15 persona mbajnë syze dhe 5 janë mëngjarashë. Ndër mëngjarashët, 4 persona nuk mbajnë syze.