Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tabela paraqet informacionin rreth numrit të fëmijëve dhe kafshëve në familje të ndryshme.

  1. Sa familje kanë një kafshë shtëpiake?
  2. Sa familje me dy fëmijë kanë një kafshë shtëpiake?
  3. Sa familje janë me numër të njëjtë fëmijësh dhe kafshësh?
  4. Cili është numri modal i kafshëve shtëpiake?
  5. Llogaritni numrin mesatar të kafshëve shtëpiake për familje.