Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tabela paraqet shpërndarjen e moshave të anëtarëve të një klubi.

  1. Ndërtoni një histogram për të paraqitur këto të dhëna.
  2. Sa anëtarë janë më të rinj se 20 vjeç?
  3. Sa anëtarë janë të paktën 45 vjeç?
  4. Sa anëtarë janë më të mëdhenj se 20 vjeç, por jo më të mëdhenj se 35 vjeç?