Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa numrat dhjetorë periodikë të mëposhtëm. Paraqitni secilën thyesë në trajtën e saj më të thjeshtë.

  1. 0.180.\overline{18}
  2. 0.260.2\overline6
  3. 0.220.\overline{22}
  4. 0.4650.4\overline{65}
  5. 0.2270.2\overline{27}
  6. 0.35140.35\overline{14}