Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Ç'përqindje të fjalës MATEMATIKAN zë shkronja A?
  2. Gëzimi kishte një fermë. Ai kishte 21 derra, 8 qengja, 150 dele, 8 viça, 27 lopë, 35 pula dhe një kalë. Ç'përqindje të gjësë së gjallë përbënin pulat?