Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni rregullën me të cilën këto makina-funksion çiftojnë çdo vlerë në hyrje me vlerën korresponduese në dalje.