Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Miri thotë se funksioni i anasjellë i funksionit gg, i tillë që g(x)=2x+1g(x)=2x+1, është y=2x1y=2x-1. A është e saktë kjo? Nëse jo, gjeni përgjigjen e saktë.
  2. Për funksionet ff, gg të tillë që f(x)=3x1f(x)=3x-1 dhe g(x)=x2g(x)=x^2, gjeni: i) f(6)f(6) dhe ii) f(g(6))f(g(6))