Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Mirela ka marrë xx pikë në tri testime. Në xx testime të tjera ajo ka marrë 27 pikë, por nota mesatare e saj mbetet e njëjtë me notën mesatare të tri testimeve të para. Sa pikë mori ajo në tri testimet e para?