Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani x28x+30x^2-8x+30 në trajtën (xa)2+b(x-a)^2+b.