Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tabela e mëposhtme tregon probabilitetet e zgjedhjes së një bilete lotarie nga kutia ku ato janë hedhur. Biletat kanë ngjyrë të bardhë, të kuqe dhe blu, si dhe numra: 1; 2; 3 ose 4. Një biletë lotarie u zgjodh rastësisht nga kutia.

  1. Llogaritni probabilitetin që: i) ajo të jetë e bardhë dhe me numrin 3; ii) ajo të jetë me numrin 1; iii) ajo të jetë e kuqe; iv) ajo të jetë blu ose me numrin 2.
  2. Cila nga biletat nuk mund të zgjidhet? Argumentoni përgjigjen tuaj.