Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një kryqëzim, semaforët punojnë si më poshtë: i kuq: 40 sekonda, i kuq dhe portokalli: 10 sekonda, i gjelbër: 40 sekonda, portokalli: 10 sekonda. Gjeni probabilitetin e secilës nga ngjarjet e mëposhtme. Përfundimin jepeni si thyesë të thjeshtuar.

  1. Semafori është i gjelbër.
  2. Semafori ka të paktën një dritë portokalli.
  3. Semafori nuk ka asnjë dritë të kuqe.
  4. Semafori është ose i gjelbër, ose ka një dritë portokalli.