Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një monedhë e rregullt hidhet dy herë dhe të dyja herët bie lek. Sa është probabiliteti që edhe herën e tretë të bjerë lek?