Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një zar hidhet 100 herë dhe rezultatet paraqiten në tabelën e mëposhtme.

Llogaritni dendurinë relative të rënies së një numri tek.