Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Plotësoni veprimet e mëposhtme, për të treguar disa mënyra të të shkruarit të numrit 24 si prodhim faktorësh.

  1. 24 = \Box ×\times 2
  2. 24 = 3 ×\times \Box
  3. 24 = 2 ×\times 3 ×\times \Box
  4. 24 = 4 ×\times \Box