Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Tregoni që 33105 plotpjesëtohet me 15.
  2. Tregoni që 262262 plotpjesëtohet me 1001.