Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Plotësoni pemën e faktorëve për të gjetur zbërthimin në faktorë të thjeshtë të numrit 18.