Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerën e shprehjeve të mëposhtme.

  1. 32×523^2 \times 5^2
  2. 23×52^3 \times 5
  3. 32×723^2 \times 7^2
  4. 22×3×522^2 \times 3 \times 5^2