Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani secilin numër si prodhim fuqish të faktorëve të tij të thjeshtë.

  1. 36
  2. 120
  3. 34
  4. 48
  5. 27
  6. 105
  7. 99
  8. 37
  9. 91