Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani zbërthimin në faktorë të thjeshtë për secilin prej numrave të mëposhtëm.

 1. 1052
 2. 2560
 3. 825
 4. 715
 5. 1001
 6. 219
 7. 289
 8. 2840
 9. 2695
 10. 1729
 11. 3366
 12. 9724
 13. 11830
 14. 2852
 15. 10179