Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Duke përdorur metodën e ushtrimit 7, gjeni ShVP-në e çifteve të numrave të mëposhtëm.

  1. 4 dhe 5
  2. 12 dhe 18
  3. 5 dhe 30
  4. 12 dhe 30
  5. 14 dhe 35
  6. 8 dhe 20