Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një kuboid e ka vëllimin 1815 cm3. Syprina e çdo faqeje të kuboidit është numër natyror dhe çdo brinjë është më e gjatë se 1 cm. Gjeni të gjitha përmasat e mundshme të kuboidit.