Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Raporti x:yx : y është 3 : 7. Të gjendet, në varësi të xx:

  1. PMP-ja i (9y+x9y + x) dhe (3y+4x3y + 4x)
  2. ShVP-ja i (9y+x9y + x) dhe (3y+4x3y + 4x)