Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Prodhimi i secilit çift numrash që gjendet në rrathët e diagrameve të mëposhtme, është dhënë në brinjën ndërmjet tyre. Kopjoni diagramet dhe plotësoni shprehjet që mungojnë.