Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dy numra kanë PMP = 15 dhe ShVP = 90. Njëri nga numrat është 30. Cili është numri tjetër?