Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni vlerën e xx duke e rrumbullakosur në një shifër pas presjes dhjetore, në qoftë se 6x=406^x = 40.